[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / choroy / dempart / magali / marxism / nara / sl / ss ]

/had/ - HädD 3.0

✠Tretia Hadia ríša teraz✠

Catalog   Archive

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
Meno
E-mail
Predmet *
Komentár *
Súbor *
Heslo (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Vlajka
Vlož
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Höpsa Häisa

File: f151177fed437a1⋯.png (11,48 KB, 225x225, 1:1, h3.png)

18114a  No.16640[Odpoveď]

Ako môžte vidieť dostal som /had/ od HädDa. Myslím si, že táto doska má ešte šancu vykopať sa zo žumpy von a fungovať ako pôvodná.

/HAD/ /HAD/ /HAD/ /HAD/ /HAD/ /HAD/ /HAD/ /HAD/

9 príspevkov a 1 príspevok s obrázkom skrytých. Klikni na Odpoveď pre ich zobrazenie.

7e7a70  No.16661

>>16660

Môže byť. Kto dostane najbližšie štvorice dostane túto dosku ak o ňu niekto vôbec stojí. Píšte do plagátov rovno mail
File: 1c628d614484a30⋯.png (536,02 KB, 453x700, 453:700, F9E1FF58-B41D-4E4F-967B-82….png)

bc40af  No.16662[Odpoveď]

dojdite kuknutYouTube embed. Click thumbnail to play.

b574f2  No.16657[Odpoveď]

Ako agent NAKA mám za úlohu zhromažďovať o Vás nejaké to info. Pridajte sa prosím sem:

https://discord.gg/gcHnBs

(UŽÍVATEĽ BOL ZA TENTO PRÍSPEVOK ZABANOVANÝ)


File: 8c07bbdf5ff73d7⋯.png (102,54 KB, 1872x1344, 39:28, 8c07bbdf5ff73d7f36af6c3d55….png)

cc318c  No.16053[Odpoveď]

Takže Janovia, poprosím vás sem hodiť to čo ste si uložili a nenechávať si to pre seba ako matkojebci

69 príspevkov a 181 príspevkov s obrázkom skrytých. Klikni na Odpoveď pre ich zobrazenie.

748114  No.16573

>>16532

Dobre ste skrachovali xD podludnici nestastnici xD


76151a  No.16579

File: 0beeefffdcf70ed⋯.png (77,01 KB, 1304x1208, 163:151, 1376749288002.png)


263a1a  No.16653

File: 514cd4fe7ee033a⋯.png (5,02 KB, 420x513, 140:171, dc7db8439a793c5445afaca2f6….png)


17188e  No.16655

Pošlite linky ku archívom (alokal,heilvasky a pod tiež) ak niekto má


7a5051  No.16656
File: 7c4356dc3920d10⋯.jpg (9,45 KB, 200x200, 1:1, 0.jpg)

8bdf84  No.16352[Odpoveď]

https://wave.rozhlas.cz/jsou-mlade-vzdelane-a-krasne-a-piji-protoze-prestavaji-zvladat-7648911

>Jsou mladé, vzdělané a krásné. A pijí, protože to přestávají zvládat

<autor: Hana Merková

Nikdy se nepoučí.

4 príspevky a 2 príspevky s obrázkom skrytých. Klikni na Odpoveď pre ich zobrazenie.

e20720  No.16646

Hanka "v rádiu ja a mne podobné vážne témy rozoberajú, ale Janovia to iba z ASMR hladiska oceňujú" Merková


d5c847  No.16650

>>16646

Hanka "nikdy nebudem manka" Merkova


d5c847  No.16651

Hanka "hypoteku mi nikdy neda banka" Merkova

Hanka "prazska naplavena moravanka" Merkova

Hanka "pica velka jak futbalova branka" Merkova


691712  No.16652

File: 43da65c4c4e4444⋯.mp4 (412,09 KB, 600x330, 20:11, CAJNIK KRSNATKO.mp4)

>>16651

>Hanka "pica velka jak futbalova branka" Merkova


691712  No.16654

Hanka "Vzdy ked pocujem rozpravat Danka nieco mi steka po pyskoch a nie je to šťanka" Merková
File: fd56475a28aa3b2⋯.png (11,36 KB, 225x225, 1:1, had2-0.png)

8b74e8  No.16044[Odpoveď]

/had/ sa vracia

Táto doska slúži rovnako ako jej predošlá verzia na uchránenie vážnejších prevažne politických diskusií. Na bezvýznamné hovnoplagátenie tu miesto nieje.

Taktiež by som týmto rád poprosil Janov, ktorý majú uchované niečo zo starého /had/a(bannery napríklad) aby mi to sem hodili a mohli sme z dosky spraviť to, čím bola pred tým, než sa na ňu Had vykašlal.

t. HädD

89 príspevkov a 20 príspevkov s obrázkom skrytých. Klikni na Odpoveď pre ich zobrazenie.
Post last edited at

4aa08e  No.16629

>>16602

Iba cierne pozadie nie je prijemne


37c95a  No.16630

>>16629

Ďakujem za anonymný tip

t. SIS


000000  No.16636

Chodí sem ešte niekto?


470d29  No.16637

>>16636

už len ja

t. HädDov duch


7df1b5  No.16639

Toto je odteraz archivačná doska
Odstrániť príspevok [ ]
[]
Späť [1] Ďalej | Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / choroy / dempart / magali / marxism / nara / sl / ss ]